Policijske postaje

Policijska postaja Varaždin


Policijska postaja Varaždin sa sjedišem u Gradu Varaždinu obuhvaća područje Grada Varaždina i područja deset općina: Trnovec BartolovečkiJalžabet, Gornji KneginecSveti Ilija, BeretinecVidovecSračinecPetrijanecVinica i Cestica, ukupne površine 371 km2 i sa oko 95 000 stanovnika.

Svojim rubnim dijelovima graniči s policijskim postajama Ivanec, Ludbreg i Novi Marof, Policijskom upravom međimurskom, te Republikom Slovenijom.
 

Smještajem u okviru Policijske uprave varaždinske, Policijska postaja Varaždin raskrižje je puteva zapadne Europe za Bliski istok i istočnu Europu, kao i tranzitno područje zapadne i srednje Europe prema Jadranskom moru. Iz naprijed navedenog proizlazi da je područje Policijske postaje Varaždin dobro povezano s ostalim regijama  Varaždinske županije, ostalim županijama u Republici Hrvatskoj, kao i sa  susjednim srednjoeuropskim državama - Slovenijom, Mađarskom i Austrijom, te je tranzitno područje prema Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Grad Varaždin, kao industrijsko, kulturno i prometno središte Županije varaždinske, sjecište je magistralnih pravaca, a za ukupni razvoj ovog područja od posebnog je značenja dio auto-ceste prema Zagrebu i Splitu, i to dio na relaciji Goričan - Varaždin - Zagreb.

Vezano uz policijsku aktivnost, područje koje svojom djelatnošću pokriva Policijska postaja  Varaždin podijeljeno je na ukupno četiri teritorijalna sektora, dva gradska i dva vanjska, a koji se dijele na šest stalnih ophodnih područja, te na šest pozorničkih područja, dok Policija u zajednici djeluje na sedam kontakt područja na području grada Varaždina s ukupno osam kontakt policajaca i policijskim službenikom za prevenciju.

Operativno dežurstvo Policijske postaje Varaždin djeluje u sklopu Operativno-komunikacijskog centra policije Policijske uprave varaždinske.

Policijski službenici temeljne i kriminalističke policije Policijske postaje Varaždin svakodnevno su angažirani na poslovima prevencije, sprečavanja i otkrivanja svih oblika kažnjivih radnji, te tom prilikom postupaju rukovodeći se Zakonom o policiji, Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakonom o strancima, Zakonom o azilu, Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku te temeljem drugih zakona, pravilnika i naputaka.

Na području samog Grada Varaždina u kojem je i sjedište Policijske uprave varaždinske nalaze se slijedeći važniji objekti i institucije:
  • Sjedište Varaždinske županije - palača „ Erdödy“ 
  • Gradska vijećnica u kojoj je sjedište gradonačelnika i Gradskog vijeća
  • Županijski, Općinski, Prekršajni i Trgovački sud
  • Okružni zatvor
  • Željeznički kolodvor
  • Gradska sportska dvorana Varaždin (kapacitet 5 000 posjetitelja)
  • Autobusni kolodvor
  • Opća bolnica Varaždin
  • Stadion NK „Varteks“


Također se tu nalazi velik broj osnovnih i srednjih škola, predškolskih i visokoškolskih ustanova; domova za starije i nemoćne osobe, te niz drugih različitih  institucija.
 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Leonardo Sakač.

Policijska postaja Ivanec

Mjesto: Ivanec
Adresa: Varaždinska 13
Telefon: 042/373 449

Policijska postaja Ivanec teritorijalno je smještena u sjeverozapadnom djelu Županije varaždinske te svojom nadležnošću pokriva područje Grada Ivanca, područje Grada Lepoglave i područja četiri općine: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.

Na navedenom prostoru ukupne površine 345 km2 živi oko 39 731stanovnika (prema popisu iz 2001. godine), te ovaj prostor spada u najnaseljenije dijelove Županije.

Šire područje Grada Ivanca obuhvaća ukupno 29 naselja u kojima prema posljednjem popisu stanovništva živi 14 434 stanovnika, dok područje Grada Lepoglave obuhvaća 16 naselja u kojima živi 8 718 stanovnika.

Općina Bednja sastoji se od 25 naselja sa 4 765 stanovnika, Općina Donja Voća 8 naselja sa 2 844 stanovnika, Općina Klenovnik obuhvaća 6 naselja sa 2 278 stanovnika, dok se Općina Maruševec sastoji od 16 naselja sa 6 692 stanovnika. 

Područje nadležnosti Policijske postaje Ivanec većinom se proteže mikroregijom nazvanom Gornjim porječjem rijeke Bednje. Područje ima odlike brdsko-planinskog područja. Zauzima sjeverne padine planine Ivančice (visina 1 061 m), cjelokupno područje planine Ravna Gora (visina 686 m), područje pripadajućih pribrežja, dio doline rijeke Bednje te ravničarski prostor na području općine Maruševec.
 

Područje Policijske postaje Ivanec nalazi se između dva jaka europska cestovna pravca, Zagreb – Varaždin – Budimpešta i Zagreb – Krapina – Maribor – Graz. Ova dva pravca su preko Ivanca i Lepoglave spojeni cestovnim pravcima od kojih se kao direktna komunikacija izdvajaju državne ceste D-35 (Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Sv. Križ Začretje) i državna cesta D-508 (Lepoglava-Bednja-Macelj).

Uz navedene cestovne pravce većim dijelom područja prolazi željeznička pruga Golubovec-Lepoglava-Ivanec-Varaždin putem koje se uglavnom odvija teretni promet, budući da izravno povezuje kamenolome u Očuri i Golubovcu sa čvorištem Varaždinu.

Policijska postaje Ivanec teritorijalno graniči sa Policijskom postajom Varaždin i Policijskom postajom Novi Marof. Na jugu i jugozapadu graniči sa Policijskom upravom krapinsko-zagorskom, dok sa zapadne strane područje PP Ivanec graniči sa Republikom Slovenijom. Državna granica sa Republikom Slovenijom proteže se u  dužini od 23,6 km i to od mjesta Macelj do mjesta Gornja Voća. Na tom dijelu granice nalazi se Granični prijelaz Cvetlin, Granični prijelaz za pogranični promet Gornja Voća, Prijelazno mjesto Zlogonje i Kontrolno mjesto Zalužje.

Na području koje teritorijalno pokriva Policijska postaja Ivanec djeluje nekoliko vrlo značajnih privrednih subjekata koji su okosnica gospodarskog razvitka i zapošljavaju veći dio stanovništva. Osim toga na tom se području nalaze ustanove od posebnog interesa, kao što je npr. Kaznionica u Lepoglavi.

Policijska postaja Ivanec, sukladno važećem ustroju spada u mješovite postaje III. kategorije te se u njoj osim poslova 24-satnog operativnog dežurstva, obavljaju poslovi temeljne i kriminalističke policije te upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo. Operativno dežurstvo Policijske postaje zaprima dojave od građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća na terenu te prati i usmjerava izvršenje zadaća uz koordinaciju sa rukovoditeljima Policijske postaje kao i s Operativno komunikacijskim centrom policije Policijske uprave varaždinske. Tijekom obavljanja službenih poslova operativno dežurstvo održava kontakte sa susjednim policijskim postajama.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije i suzbijanja prekršaja obiteljskog nasilja, kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, interveniranja prema dojavama građana, poslove u svezi asistencija, osiguranja i zaštite te nadzor i upravljanje cestovnim prometom, kao i druge poslove određene Zakonom o policiji i drugim zakonima.

Kriminalistička policija obavlja poslove vezane uz sprječavanje izvršenja te otkrivanje počinitelja kaznenih djela odnosno njihovo hvatanje i procesuiranje pred mjerodavnim državnim tijelima.

Upravni odjel bavi se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijom vozila, poslovima u svezi nabavke i registracije oružja, poslovima državljanstva, poslovima sa strancima i poslovima u svezi javnih okupljanja.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Danijel Leskovar.

Policijska postaja Ludbreg

Telefon 042/373 239
Telefax: 042/373 250
 

Policijska postaja Ludbreg obuhvaća područje Grada Ludbrega, te područje općina Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec. Područje koje pokriva Policijska postaja Ludbreg prostire se oko 230 km2. Na navedenom se području nalazi 41 naseljeno mjesto s oko 22 000 stanovnika. 

U Gradu Ludbregu i općinama organizirane su osnovne škole, zdravstvena zaštita, trgovine i ugostiteljstvo. Na području grada i općina najrazvijenija je drvna, kožna, obućarska i građevinska industrija, dok su grafička, metaloprerađivačka i tekstilna industrija, kao i tvornica lijekova koncentrirane u samom gradu Ludbregu. Osim industrije najznačajnija grana djelatnosti je poljoprivreda, gdje je dominantan privatni sektor na koji otpada 90% poljoprivredne proizvodnje.

Na postajnom području sveukupno ima 149 km cestovne mreže, i to državne ceste 29 km, županijske ceste 28 km - od čega je 37 km bez suvremenog kolnika, te lokalne ceste 55 km - od čega je 34 km  sa suvremenim kolnikom, a 21 km bez suvremenog kolnika. Kroz navedeno se područje proteže željeznička pruga br. 46 od Bolfana – Čukovca – Ludbrega – Martijanca do Vrbanovca.
 

Policijska postaja Ludbreg je mješovita Policijska postaja, te u njoj djeluje operativno dežurstvo, temeljna policija, kriminalistička policija i upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo koje zaprima dojave građana, te prema potrebi na mjesto događaja upućuje djelatnike temeljne ili kriminalističke policije.

Djelatnici temeljne policije rade po poslovima javnog reda i mira, osiguranja javnih okupljanja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, po poslovima kontrole i regulacije prometa, obavljaju očevide prometnih nesreća i kaznenih djela te rade na otkrivanju počinitelja prekršaja i kaznenih djela.

Kriminalistička policija radi na poslovima vezanih uz kriminalitet na cjelokupnom postajnom području, od vršenja očevida do poduzimanja mjera i radnji na otkrivanju počinitelja kaznenih djela te rješavanju samih kaznenih djela.

Upravni poslovi u Policijskoj postaji Ludbreg rade na izdavanju dokumenata građanima od osobnih iskaznica, vozačkih dozvola, putovnica te na poslovima uz registraciju vozila, oružja te rješavanju poslova vezanih uz strance.

Na području Grada Ludbrega i svih općina osnovana su Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Policijskom postajom Ludbreg upravlja načelnik Ivica Kokot.

Policijska postaja Novi Marof

Mjesto: Novi Marof
Adresa: Franjevačka 1
Telefon: 042/373 339
Telefaks: 042/373 301

Kontakt-policajci Policijske postaje Novi Marof

Upravni poslovi
Više o regiji

Policijska postaja Novi Marof djeluje na području četiri općine: Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko te dva grada: Novi Marof Varaždinske Toplice u kojima živi 28 505 stanovnika. Postaja djeluje na površini 312 km2, a smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske.

Lokalno stanovništvo živi u 74 naselja, dok se na postajnom području nalazi ukupno 9 641 kućanstvo, te kao takvo predstavlja srednje gusto naseljeno područje.

Kroz područje Policijske postaje Novi Marof proteže se glavna državna cesta D – 3 koja povezuje gradove Varaždin – Zagreb, te vodi prema Sloveniji i Mađarskoj, kao i autocesta A – 4 (Zagreb – Goričan).

Područjem Policijske postaje Novi Marof također se proteže željeznička pruga sa nekoliko željezničkih postaja od kojih je najznačajnija u gradu Novi Marof.

Što se tiče prometnog povezivanja značajniju ulogu ima i autobusni kolodvor u gradu Novi Marof.

Postaja teritorijalno graniči sa policijskim postajama  Varaždin, Ivanec i Ludbreg, Policijskom upravom Zagrebačkom, Policijskom upravom Krapinsko – Zagorskom i Policijskom upravom Koprivničko – Križevačkom.

Policijska postaja Novi Marof  je mješovita Policijska postaja tj. u djelokrug rada Postaje pripadaju poslovi operativnog dežurstva, temeljne i kriminalističke policije, te upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo. Operativno dežurstvo Policijske postaje Novi Marof zaprima dojave  građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršenja zadaća na terenu, te prati i usmjerava izvršenje zadaća uz koordinaciju sa rukovoditeljima Policijske postaje i Operativno – komunikacijskim centrom policije Policijske uprave varaždinske. Tijekom obavljanja službenih poslova održava kontakte sa susjedskim policijskim postajama.

Temeljna policija Policijske postaje Novi Marof obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, postupanja po dojavama građana, pružanja asistencija, osiguranja, zaštite, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, kao i druge poslove određene zakonom.

Kriminalistička policija Policijske postaje Novi Marof obavlja poslove na  razrješavanju kaznenih djela, odnosno otkrivanju počinitelja kaznenih djela na postajnom području.

Upravni poslovi Policijske postaje Novi Marof bave se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijskom vozila, poslovima vezanim na nabavu i registraciju oružja, poslovima sa strancima i poslovima vezano za javna okupljanja.

Policijskom postajom Novi Marof rukovodi načelnik Nikola Beštek.

Postaja prometne policije Varaždin

Mjesto: Varaždin
Adresa: Kolodvorska 2
Telefon: 042/372 124
Telefaks: 042/372 314

Cestovna mreža
Poslovi prometne policije
 

Postaja prometne policije Varaždin ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja cijele Policijske uprave.
 
Postaja prometne policije Varaždin nalazi se na krajnjem sjeverozapadnom djelu Republike Hrvatske. Obuhvaća Grad Varaždin koji je sjedište varaždinske županije i Grad Ludbreg, kao i okolne općine oba grada. Grad Varaždin ima 42 834 stanovnika, te 1 042 trgovačka društva i 1 546 obrtnika, što dokazuje da je Grad Varaždin važno gospodarsko središte čitave Županije, dok Grad Ludbreg ima 8 519 stanovnika. Gradovi Varaždin i Ludbreg su s okolnim općinama nositelji gospodarskog razvitka jer zbog povoljnog smještaja u prostoru pružaju mogućnost uravnoteženog razvitka cjelokupnog područja Županije.  U strukturi društvenog proizvoda pretežno se radi o industrijskom području,  dok ostali dio otpada na razne grane poljoprivrede.
 
Sa zapadne strane Varaždinska županija, a time i područje Postaje prometne policije Varaždin graniči s Republikom Slovenijom,  koja je članica EU. Postaja se proteže i do dva granična prijelaza, i to Graničnog prijelaza Dubrava Križovljanska i  Graničnog prijelaza Otok Virje. Postaja prometne policije Varaždin također granični s policijskim postajama Ivanec i  Novi Marof, s istočne strane s policijskom upravom međimurskom, te se na jugu proteže sve do područja policijske uprave koprivničko-križevačke.

Područje Postaje prometne policije Varaždin, kao i same Policijske uprave, svojim prometno – zemljopisnim položajem predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog spoja Hrvatske prema Europskim prometnim pravcima. U nadležnosti Postaje prometne policije Varaždin nalaze se strateški cestovni pravci Republike Hrvatske i to Autocesta Goričan – Zagreb, te Europski koridori E 65 i E 21 Mađarska – Varaždin – Zagreb – Rijeka i državni koridori koji su sastavni dijelovi „Podravske magistrale“, a koji se križaju u Varaždinu, te čine okosnicu cestovne mreže Varaždinske županije.    
 
Postaja prometne policije Varaždin  je postaja za poslove obavljanja očevida prometnih nesreća u cestovnom prometu i nadzora i upravljanja prometom, a pokriva područje grada Varaždina s prigradskim naseljima Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava te područje općine Beretinec s naseljima Beretinec, Črešnjevo i Ledinec, općine Cestica sa naseljima Babinec, Brezje Dravsko, Cestica, Dubrava Križovljanska, Falinić Breg, Jarki, Kolarovec, Križanče, Križovljan Radovečki, Mali Lovrečan, Malo Gradišće, Natkrižovljan, Otok Virje, Radovec, Radovec Polje, Selci Križovljanski, Veliki Lovrečan, Virje Križovljansko i Vratno Otok, općine Gornji Kneginec s naseljima Donji Kneginec, Gornji Kneginec, Lužan Biškupečki, Turčin i Varaždin Breg, općine Jalžabet s naseljima Imbriovec Jalžabetski, Jakopovec, Jalžabet, Kaštelanec, Leštakovec, Novakovec i Pihovec, općine Petrijanec s naseljima Donje Vratno, Družbinec, Majerje, Nova Ves Petrijanečka, Petrijanec, Strmec Podravski i Zelendvor, općine Sračinec s naseljima Sračinec i Svibovec Podravski, općine Sveti Ilija s naseljima, Beletinec, Doljan, Križanec, Krušljevec, Seketin, Sveti Ilija, Tomaševec Biškupečki i Žigrovec, općine Trnovec Bartolovečki s naseljima Bartolovec, Šemovec, Štefanec, Trnovec, Zamlaka i Žabnik, općine Vidovec s naseljima Budislavec, Cargovec, Domitrovec, Krkanec, Nedeljanec, Papinec, Prekno, Šijanec, Tužno, Vidovec i Zamlača, općine Vinica s naseljima Donje Vratno, Gornje Ladanje, Goruševnjak, Marčan, Pešćenica Vinička, Vinica i Vinica Breg, grada Ludbrega s naseljima Apatija, Bolfan, Čukovec, Globočec Ludbreški, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Poljanec, Segovina, Selnik, Sigetec Ludbreški, Slokovec i Vinogradi Ludbreški, općine Martijanec s naseljima Čičkovina, Gornji Martijanec, Hrastovljan, Križovljan, Madaraševac, Martijanec, Rivalno, Slanje, Sudovčina i Vrbanovec, općine Sveti Đurđ s naseljima Sveti Đurđ, Hrženica, Komarnica Ludbreška, Luka Ludbreška, Priles, Obrankovec, Karlovec Ludbreški, Sesvete Ludbreške i Struga, općine Mali Bukovec s naseljima Lunjkovec, Mali Bukovec, Martinić, Novo Selo Podravsko, Sveti Petar i Županec i općine Veliki Bukovec s naseljima Dubovica, Kapela Podravska i Veliki Bukovec.

Radom Postaje prometne policije Varaždin rukovodi načelnik Dejan Piskač.