Poziv na testiranje – oglas od 31. ožujka 2021. godine

Slika /PU_V/onama/uprava.JPG

Komisija za provedbu oglasa objavljenog na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave dana 31.3.2021. godine za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku

o b j a v l j u j e
 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, na radno mjesto
 
Policijska postaja Ivanec – upravni referent – 1 izvršitelj
 
koje će se održati  23.4.2021. godine u 9,00 sati u Policijskoj upravi varaždinskoj, u Varaždinu, Ivana Milčetića 10.
 
Kandidati/kinje  koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa (navedeni prema inicijalima prezimena i imena, uz naznaku godine rođenja i mjesta prebivališta):
 
 1. Č.Z (1986.), Varaždin
 2. H.M. (1990.), Lepoglava
 3. H.H. (1993.), Prigorec
 4. N.D. (1961.), Varaždin
 5. P.A. (1995.), Sudovčina
 6. P.N. (1987.), Lipovnik
 7. S.J. (1991.), Varaždin
 8. S.M. (1995.), Ivanec
 Podnositelji/ce nepravodobnih ili nepotpunih prijava odnosno koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te im je dana 16.4.2021. godine e-poštom, dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon, na broj 042/372-288 u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
 
PRAVILA TESTIRANJA I INTERVJUA  
 
1. Po  dolasku   na   testiranje   od   kandidata/kinja  će  biti  zatraženo  predočavanje  odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava intervju nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. 
 
2. Sukladno Uredbi, testiranje se provodi u jednoj fazi, a sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta.
Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/knjima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako ostvare najmanje 5 bodova.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
Na razgovor će se pozvati svi kandidati/kinje koji na testiranju ostvare najmanje 5 bodova. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 
 
Razgovori (intervju) sa kandidatima/kinjama obavit će se istoga dana, u petak, 23.4.2021. godine neposredno nakon testiranja.
 

Stranica