Poziv na testiranje – natječaj od 31. ožujka 2021. godine

Slika PU_V/Policijska%20postaja%20Ivanec/PP%20Ivanec_920x600.jpg

Komisija za provedbu natječaja, objavljenog u Narodnim novinama dana 31.3.2021. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku

o b j a v l j u j e
 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, na radno mjesto
 
1/ Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove – viši upravni referent – 1 izvršitelj
 
koje će se održati  28.4.2021. godine u 9,00 sati u Policijskoj upravi varaždinskoj, u Varaždinu, Ivana Milčetića 10.
 
Kandidati/kinje  koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj (navedeni prema inicijalima prezimena i imena, uz naznaku godine rođenja i mjesta prebivališta):
 
 1. B.K. (1994.), Varaždin
 2. B.T. (1998.), Donji Kraljevec
 3. C.N.(1987.), Žarovnica
 4. C.M. (1980.), Gornji Kneginec
 5. Č.Z. (1986.), Varaždin
 6. D.J.S. (1987.) Cvetkovec
 7. F.G. (1977.), Budinščina
 8. G.M. (1981.), Varaždin
 9. H.M. (1990.), Lepoglava
 10. I.Đ.S. (1984.), Varaždin
 11. K.I. (1996.), Veliki Bukovec
 12. K.M. (1992.), Gotalovec
 13. K.P. (1989.), Kućan Marof
 14. K.K. (1991.), Varaždin
 15. L.H.J. (1986.), Lunjkovec
 16. M.B.I. (1980.), Varaždin
 17. N.P. (1984.), Trnovec
 18. P.M.N. (1988.), Varaždin
 19. R.P. (1991.), Hampovica
 20. S.J. (1991.), Varaždin
 21. S.E. (1983.), Bolfan
 22. T.P. (1985.), Varaždin
 23. V.M. (1992.), Slatina
 
 
2/ Policijska postaja Ludbreg, - upravni savjetnik – 1 izvršitelj
 
koje će se održati  23.4.2021. godine u 9,00 sati u Policijskoj upravi varaždinskoj, u Varaždinu, Ivana Milčetića 10.
 
Kandidati/kinje  koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja (navedeni prema inicijalima prezimena i imena, uz naznaku godine rođenja i mjesta prebivališta):
 
 1. Č.D. (1987.), Gospić
 2. F.M. (1991.), Poljana Biškupečka
 3. J.A. (1977.), Koprivnica
 4. S.J. (1991.), Varaždin
 5. Š.J. (1984.), Varaždin
 
 
Podnositelji/ce nepravodobnih ili nepotpunih prijava odnosno koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te im je dana  16.4.2021. godine e-poštom, dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na natječaj.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon, na broj 042/372-288 u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
 
PRAVILA TESTIRANJA I INTERVJUA  
 
1. Po  dolasku   na   testiranje   od   kandidata/kinja  će  biti  zatraženo  predočavanje  odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju .
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava intervju nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. 
 
2. Sukladno Uredbi, testiranje se provodi u jednoj fazi, a sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta.
Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/knjima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako ostvare najmanje 5 bodova.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
 
 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
4. Sukladno čl. 14 Uredbe na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidati/kinje koji su ostvarili najviše bodova na testiranju
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 
 
Razgovori (intervju) sa kandidatima/kinjama obavit će se istoga dana:
- u petak, 23.4.2021. godine, za radno mjesto upravni savjetnik,  pod brojem 2.
- u srijedu, 28.4.2021. godine, za radno mjesto viši upravni referent, pod brojem 1.,
neposredno nakon testiranja.
 

Stranica