Poziv na testiranje - natječaj od 8. prosinca 2023. godine

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 8.12.2023. godine u Narodnim novinama broj 146/23 na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Policijske uprave varaždinske za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu varaždinsku objavljuje
 
POZIV
NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu varaždinsku, objavljenog dana 8.12.2023. godine u Narodnim novinama broj 146/23, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Policijske uprave varaždinske za radno mjesto:
 
1.         SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I     LJUDSKE POTENCIJALE
            -stručni savjetnik za skrb - 1 izvršitelj
 
Testiranje će se održati 17.1.2024. godine (srijeda) u prostorijama Policijske uprave varaždinske, Varaždin Ivana Milčetića 10, s početkom u 08,30 sati. 
 
2.         SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU
            -policijski tehničar za računalnu i EOP tehniku - 1 izvršitelj

Testiranje će se održati 17.1.2024. godine (srijeda) u prostorijama Policijske uprave varaždinske, Varaždin Ivana Milčetića 10, s početkom u 09,30 sati. 

3.         POLICIJSKA POSTAJA VARAŽDIN
            -daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj

4.         POLICIJSKA POSTAJA IVANEC
            daktilograf u smjeni - 2 izvršitelja

5.         POLICIJSKA POSTAJA LUDBREG
            -daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj

6.         POLICIJSKA POSTAJA NOVI MAROF
            -daktilograf u smjeni - 1 izvršitelj

7.         POSTAJA PROMETNE POLICIJE VARAŽDIN
            -daktilograf u smjeni - 2 izvršitelja

Za radna mjesta od broja 3 do 7 testiranje će se održati 17.1.2024. godine (srijeda) u prostorijama Policijske uprave varaždinske, Varaždin Ivana Milčetića 10, s početkom u 09,30 sati. 

Kandidati/kinje koji/e udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje o tome će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli /e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti telefonom, na broj: 042 372-288.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

4.  Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju       kandidata/kinja;
  - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,   njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

5. Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja, odnosno 12 kanidata/kinja (za radna mjesta pod brojevima 4 i 7), koji/e su postigli/e najbolje   rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. odnosno 12. mjesto rang liste (za radna mjesta pod brojevima 4 i 7). Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10, odnosno 12 kandidata/kinja (za radna mjesta pod brojevima 4 i 7), na razgovor će biti pozvani svi kandidati/kinje koji/e su zadovoljili/ena testiranju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obaviti će se nakon provedenog testiranja.     

                             
                                                                                   Komisija za provedbu javnog natječaja


Stranica