Poziv na testiranje i razgovor (intervju) Kandidatima/kinjama - natječaj od 03.05.2023.

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog dana 03.05.2023. godine u Narodnim novinama br. 47/2023, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave varaždinske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR (INTERVJU)
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku za radno mjesto:
 
1/ SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
  • upravni referent - 3 izvršitelja
 
Testiranje će se održati dana 26. svibnja 2023. godine (petak), s početkom u 08,00 sati u Policijskoj upravi varaždinskoj, Ivana Milčetića 10
 
2/ SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
  • viši upravni referent - 1 izvršitelj
 
Testiranje će se održati dana 25. svibnja 2023. godine (četvrtak), s početkom u 08,00 sati u Policijskoj upravi varaždinskoj, Ivana Milčetića 10
 
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja biti će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku natječaja.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon ­­­­­­­­­­­042/372-288.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi provjere identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta kandidati/kinje, će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje.
 
2. Za postignute rezultate u provjeri znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/le na testiranju ako su ostvarili/e najmanje 5 bodova.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se literaturom, odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
  testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
  koncentraciju kandidata/kinja;
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila biti će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
4. Sukladno članku 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/2017 i 89/2019) na razgovor (intervju)
- za  radno mjesto pod brojem 1/ natječaja će biti pozvano 13 kandidata/kinja
- za radno mjesto pod brojem 2/ natječaja će biti pozvano 10 kandidata/kinja
koji su  ostvarili najviše bodova na testiranju.
Svi kandidati/kinje koji/e dijele 13. odnosno 10. mjesto pozvati će se na razgovor.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Razgovori (intervju) s kandidatima/kinjama obavit će se neposredno nakon testiranja
  • za radno mjesto pod brojem 1/ natječaja, u petak, 26.svibnja 2023. godine
  • za radno mjesto pod brojem 2/ natječaja, u četvrtak, 25. svibnja 2023. godine
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
 


Stranica