Poziv na testiranje i razgovor

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 24.1.2024. godine u Narodnim novinama broj 19/24, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Policijske uprave varaždinske za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu varaždinsku objavljuje
 
POZIV
NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
1/  POSTAJA PROMETNE POLICIJE VARAŽDIN
-       stručni referent za poslove prekršajnog poslova- 1 izvršitelj
 
Testiranje će se održati 1.3.2024. godine u prostorijama Policijske uprave varaždinske, Varaždin Ivana Milčetića 10, s početkom u 09,00 sati. 

Kandidati/kinje koji/e udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje o tome će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli /e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti telefonom, na broj: 042 372-288.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u prostoriju gdje će se održati testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.
Smatra se da su kandidati zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

4.  Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;

- ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

5. Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e na testiranju postignu najbolje rezultate, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto. Ako na testiranju zadovolji manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

     Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

     Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

     Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama obaviti će se neposredno nakon provedenog testiranja.              
      
                                                                                

Stranica