OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Broja: 511-14-04-23-1, Varaždin, 26. travnja 2023. Sukladno članku 61. stavku 1. i  stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 70/19, 98/19 i 141/22), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 78/17 i 89/19), Ministarstvo unutarnjih poslova, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, KLASA: 112-01/23-01/265, URBROJ: 511-01-156-23-2, od 17.travnja 2023., Policijska uprava varaždinska raspisuje
 

OGLAS
   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika
 
1/ SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
-       VODITELJ ODJELA ZA UPRAVNE POSLOVE -1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto

Stručni uvjeti:
- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje biomedicine ili zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II. razine
 
 
2/ POLICIJSKA POSTAJA VARAŽDIN
-       DAKTILOGRAF U SMJENI  -1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I. razine
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezan probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr .

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje  su dužni priložiti:
 
  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi - presliku diplome (za radno mjesto pod brojem 1.), odnosno svjedodžbe za radno mjesto za koje je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema (za radno mjesto pod brojem 2.)
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili putovnica ili domovnica)
  4. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)
  5. za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet navedeno u oglasu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje / potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj/ica  obavljao navedene poslove)
  6. presliku isprave o položenome državnom stručnom ispitu (ako je podnositelj/ica ima položen državni stručni ispit)
  7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
  8.  
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu:
 
Policijska uprava varaždinska
Ivana Milčetića 10, Varaždin
s naznakom „Za oglas “.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima kao i mogućnost da osobe s invaliditetom traže prilagodbu prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas  dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način na koji je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa, a kandidate/kinje s tog popisa čije su prijave pravodobne i potpune upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (prijepis teksta u zadanom vremenu za radno mjesto pod brojem 2.) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Testiranje za radno mjesto pod rednim brojem 1. provodi se u jednoj fazi i sastoji se od pisane provjere znanja.

Testiranje za radno mjesto pod rednim brojem 2. provodi se u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od pisane provjere znanja. U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, a sastoji se od provjere točnosti i brzine pisanja na osobnom računalu.

Kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom, koja u razgovoru utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Kandidati/kinja koji ne zadovolji na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, objavit će se na web stranici Policije uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr  istovremeno s objavom oglasa.
 
Na web stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/   objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a  nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr  i web stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr .
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljenje uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidat/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

                                                                         
                                                                                    
 
 

Stranica