JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Broj: 511-14-04/1-1770/1-2022
Varaždin, 16.5.2022.
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 78/17 i 89/19), te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 112-01/22-01/338, urbroj: 514-08-01-02/02-22-02 od 27. travnja 2022.godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1/  SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
- upravni referent – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I. razine
 
2/ POLICIJSKA POSTAJA LUDBREG
-upravni savjetnik – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva
-najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen državni ispit II. razine
 
3/ POLICIJSKA POSTAJA IVANEC
-upravni savjetnik – 1zvršitelj
Stručni uvjeti:
-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva
-najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen državni ispit II. razine
 
4/ SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
- voditelj odjela materijalno-financijskih poslova – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; područje društvenih znanosti
-najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen državni ispit II. razine

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) redni broj, ustrojstvena jedinica i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr/.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe - za radno mjesto pod brojem 1; preslika diplome – za radna mjesta pod brojevima 2,3,4)
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  4. elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema
  5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (preslika ugovora o radu / rješenja, ili potvrde poslodavca iz koje se može utvrditi na kojim je poslovima i u kojem razdoblju kandidat/kinja radio/la),
  6. presliku uvjerenja o položenome državnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la,
  7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takva prava
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska,   Ivana Milčetića 10, Varaždin, s naznakom „za javni natječaj“
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje
Kandidat/kinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvor za pripremanje kandidata za testiranje objaviti će se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave varaždinske  https://varazdinska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave varaždinske   https://varazdinska-policija.gov.hr/.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, obustaviti će se postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave varaždinske  https://varazdinska-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/.
 

Stranica