OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku

Slika /PU_V/vijesti/2023/PU vž.jpg

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19)  i po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-01/23-01/938, Urbroj: 514-08-01-02/04-23-04 od 21. kolovoza 2023. godine , Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava varaždinska raspisuje

OGLAS
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu varaždinsku
 
1/ SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO –FINANCIJSKIH POSLOVA

- djelatnik na tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema – srednja strukovna škola
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti , e-mail adresa), i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na oglas nalazi se na web-stranici Policijske uprave varaždinske  https://varazdinska-policija.gov.hr/ . Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:

1.  životopis,
2.  preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
3. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21) članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ako im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 042/372-288 ili porukom na e-poštu: nzvonarek@mup.hr ili jsamarija@mup.hr  radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).

Na web-stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr/  i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja razgovora.

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.

Podaci o plaći i opis poslova radnog mjesta objavit će se na web-stranici Policijske uprave varaždinske  https://varazdinska-policija.gov.hr/,  istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave varaždinske https://varazdinska-policija.gov.hr/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
Varaždin, Ivana Milčetića 10,
s naznakom “Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme”

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka oglasa će se obustaviti.


Stranica